سُرَگsoragpstسُرِتsoretسرگv. itr.move; make a movement