دِلسَپاdelsapáدلسپاadj.simple-mindedsyn.سادَهsádah