لَهڑlahrhvar.لاڑlárhلهڑ1adj.boilingsyn.جۆشjósh2n.wave (of the sea)syn.چئولchawlمئوجmawjهُلّholl3n.floodsyn.آمالámálسئیلابsaylábهارhárهیرّۆپhirrópلَهڑ دئیگlahrh dayagلهڑ دیگv. tr.boil (of liquid); heat a liquid to boiling point