سَرکاریsarkáriسرکاریadj.governmental; officialsyn.دئولَتیdawlati