سَرَّگsarragpstسَرِّتsarretسرگv. tr.heehaw; bray (of donkey)syn.ژانگَگzhángag